Nové web stránky Martinus.sk

Už ste si všimli nový dizajn online kníhkupectva Martinus.sk? Ak nie tak nový web nájdete na http://novy.martinus.sk.

Nebudem písať o prevedení stránky ani o kvalite dizajnu, kódu alebo užívateľskom komforte. Na stránke je podla mňa kvalitne odvedená práca. Dizajn je moderný a prehľadnejší ako starý web. Prešiel som si celý nákupný proces. Nič ma počas neho neprekvapilo a bol takpovediac intuitívny.

To kvôli čomu píšem tento blog, je taká malá drobnosť, ktorú si bežný užívateľ asi ani nevšimne. Je ním huncútstvo vo forme fľaku pod kávovou šálkou. Takého toho krúžku, aký ostáva aj na vašom pracovnom stole po šálke. Pri skúmaní toho ako je stránka zostavená som upravil css pozíciu pohára. No a pod ním sa objavil.

Takže, ak ste zvedavý webdizajnér, viete ako na to…
Martinus.sk - Knihy pre vás

Povinné údaje podnikateľov na webe

zakony-srPri tvorbe webstránky pre firemného zákazníka sa často zabúda na jeden základný fakt. Internetová stránka je oficiálna komunikácia podnikateľa (živnostníka) so zákazníkom, prípadne štátnou správou.

Podľa ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je povinné uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, identifikačné číslo, zápis v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov a číslo zápisu. Ak uvádza výšku imania tak aj rozsah jeho splatenia. Tieto údaje je povinné uvádzať aj na internetovej stránke.

Zákon síce nijako nešpecifikuje, čo je firemná prezentácia a čo nie. Za firemnú stránku by som pokladal napríklad web prezentujúci značku, službu alebo produkt. Príkladom je značka T-Com, za ktorou stojí firma Slovak Telekom, a.s. Na stránkach spoločnosti Slovak Telecom je vždy jednoducho vyhľadatelné, kto daný produkt poskytuje, kto zaň zodpovedá alebo komu značka patrí. Nie je problém vyhľadať podrobnosti o fungovaní firmy, výročné správy a podobne.  Osobne pokladám stránku s takýmito údajmi za dôveryhodnejšiu. Eshop bez takýchto údajov rovno opúšťam. Samozrejme v prípade živnostníka alebo malého podnikateľa, nie je potrebné publikovať výročné správy. Úplne postačia zákonom určené údaje, na základe ktorých sa už dá ostatné nájsť.

I napriek možnej strate dôveryhodnosti mnoho klientov a tvorcov, buď z nevedomosti alebo schválne, takéto informácie na stránke neuvádza. Stretol som sa s klientom, ktorý mal obavy zo zneužitia daných údajov, i keď sú čiste verejného charakteru.

Postih zo strany zákona

Zatiaľ som sa nestretol a ani nepočul o prípade, kedy by obchodná inšpekcia námatkovo kontrolovala dodržiavanie tejto povinnosti na internete. Témou sa zaoberal aj Jan Řezáč z českej republiky, v článku Povinnosti podnikatelů na webu, kde konštatoval podobnú situáciu ako u nás.

Vhodné umiestnenie povinných informácie môže byť napríklad:

  • pätička stránok
  • stránka kontaktov
  • tiráž a právne ustanovenia stránok
  • zvláštna stránka s fakturačnými údajmi

Ak sa jedná o zvlášť stránku, tak by mala byť dostupná z každej inej stránky daného webu. Napríklad odkazom umiestneným v pätičke.


Sponzorský link

Kompletný servis pre spoločnosti
Zakladanie, zmeny, ISO 9001, znalecké služby, prieskum trhu. Zaujímave zľavy pre stálych klientov. Pozrite si naše referencie.
http://bgservices.eu


Presné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 3a

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.

Vlastná ikonka web stránky v iPhone

iphone-iconUž vyše mesiaca som spokojným vlastníkom iPhone 3G. Zrástol som s ním, vyšperkoval som ho aplikáciami a až na pár maličkostí je to skvelá vecička.

Ale k téme, keďže mojou prácou je tvorba web stránok, rozhodol som sa postupne všetky projekty obohatiť o ikonku pre iPhone (iPod touch). Dôvod je ten, aby aj na ploche iPhonu po uložení odkazu mal web peknú ikonku a nie len zmenšeninu stránky, čo nevyzerá dobre.

apple-touch-icon-cajovna

Rozmer ikonky pre iPhone je 57×57 pixelov vo formáte png. Ostáva už len nasledovný html tag link do hlavičky stránky:

< link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png" />

Vyhľadávač ikoniek

Dnes som potreboval pár ikoniek do projektu jednej cestovky, tak som sa ako vždy pustil do googlenia a natrafil som na super vecičku. Našiel som vyhľadávač ikoniek http://www.iconlook.com/

Na základe kľúčového slova nájde ikonku, ktorú si môžete hneď aj stiahnuť.

JavaScript – Overenie sily hesla

Dnes som mal za úlohu vyriešiť zobrazenie sily hesla. Po tom, ako užívateľ zadá svoje heslo do formulárového pola, malo by sa mu pomocou JavaScriptu zobraziť nakoľko je silné.

Silu hesla môžeme posudzovať podla rôznych parametrov. Volil som nasledovné:

  • minimálna dĺžka hesla by mala byť aspoň 8 znakov
  • heslo by malo obsahovať veľké aj malé písmená
  • heslo obsahuje číselný znak
  • heslo obsahuje špeciálne znaky ! / | < > @ = # “ $ § % ^ ° ‚ ` ‚ & * ? _ ~ – ( )
  • heslo má viac ako 12 znakov

Každá jedna podmienka pridáva heslu jeden bod. Najnižšie hodnotenie je teda 0, najvyššie 5. Z toho vyplývajú stavy hesla ako krátke, veľmi slabé, slabé, dobré, veľmi dobré, vynikajúce.

Každý zo stavov sa dá pekne graficky znázorniť, aby to bolo užívateľsky príjemné.

JavaScript vyzerá nasledovne:

var desc = new Array();
desc[0] = "krátke";
desc[1] = "veľmi slabé";
desc[2] = "slabé";
desc[3] = "dobré";
desc[4] = "veľmi dobré";
desc[5] = "vynikajúce";

function passwordStrength(password, desc) {
var score = 0;
//ak je heslo väčšie ako 7 znakov, dostane 1 bod
if (password.length > 7) score++;
//ak heslo obsahuje malé aj veľké znaky, dostane 1 bod
if ( ( password.match(/[a-z]/) ) && ( password.match(/[A-Z]/) ) ) score++;
//ak heslo obsahuje číslicu, dostane 1 bod
if (password.match(/d+/)) score++;
//ak heslo obsahuje špeciálny znak z množiny, dostane 1 bod
if ( password.match(/.[!,/,\,|,< ,>,@,=,#,",$,,§,%,^,°,',`,',&,*,?,_,~,-,(,)]/) ) score++;
//ak je heslo väčšie ako 12 znakov, dostane 1 bod
if (password.length > 12) score++;
//hodnota pre menej ako 6 znakov
if (password.length < 6) score = 0;
//6 alebo 7 malých alebo veľkých písmen v jednom hesle, aby sa zabránilo falošnému hodnoteniu
if ( ( password.length > 5 ) && ( score == 0 ) ) score++;

document.getElementById("passwordDescription").innerHTML = desc[score];
document.getElementById("passwordStrength").className = "strength" + score;
}

Časť v HTML:


<input type="password" name="password" onkeyup="passwordStrength(this.value, desc)" /><br />
<span id="passwordDescription"></span><br/><span id="passwordStrength" class="strength0">&nbsp;</span>

CSS môže vyzerať aj takto:


.strength0,.strength1,.strength2,.strength3,.strength4,.strength5{display:block; height:10px; width:150px;}
.strength0{background-color:#cccccc;}
.strength1{background-color:#ff0000;}
.strength2{background-color:#ffCC00;}
.strength3{background-color:#00dd00;}
.strength4{background-color:#009900;}
.strength5{background-color:#006600;}

Na záver demo:

Keďže Javascript a ja sa poznáme, no netykáme si, tento článok neberte ako článok odborníka. Určite to ide spraviť mnohými inými spôsobmi, no ja som prišiel asi po hodinke štúdia k tomuto riešeniu.